Przymusowe leczenie alkoholika - co mówi ustawa?

leczenie alkoholizmu pod przymusemNiestety, alkoholizm jest chorobą, która niszczy życie nie tylko uzależnionemu, lecz także jego rodzinie. Jeśli alkoholik podda się leczeniu i zakończy się ono sukcesem, dla wszystkich jest jeszcze ratunek. Rzadko się jednak zdarza, aby uzależniony zrozumiał swój problem i poddał się dobrowolnemu leczeniu w zakładzie odwykowym. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje jednak możliwość przymusowego wysłania alkoholika na leczenie.

Kiedy przymusowe leczenie jest konieczne?

Ustawa przewiduje możliwość skierowania alkoholika na przymusowe leczenie odwykowe, gdy potwierdzone zostaje przynajmniej jedno z poniższych jego zachowań: - uzależniony powoduje rozkład życia rodzinnego - uzależniony demoralizuje małoletnich - uzależniony uchyla się od pracy - uzależniony systematycznie zakłóca porządek lub spokój publiczny

Wniosek o skierowanie na leczenie

Rodzina alkoholika nie może sama wystąpić do sądu z wnioskiem o skierowanie go na leczenie przymusowe. Może jednak taki wniosek złożyć w gminnej komisji leczenia problemów alkoholowych (bądź u prokuratora) - a wraz z nim wszystkie dokumenty, potwierdzające złe zachowanie uzależnionego. Mogą to być na przykład zaświadczenia od lekarza, rachunki z izby wytrzeźwień, czy zeznania świadków. Dowody takie ułatwią pozytywne rozpatrzenie wniosku i przyspieszą cały proces. Wyposażona w dowody gminna komisja leczenia problemów alkoholowych zwraca się do sądu o skierowanie alkoholika na przymusowe leczenie. Wcześniej może również skierować alkoholika na badanie przez biegłego.

Dalsze leczenie

czy można zmusić alkoholika do leczeniaPonieważ tylko sąd może zmusić alkoholika do poddania się przymusowemu leczeniu, po zapoznaniu się ze sprawą zajmuje się nią sąd rejonowy - właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której to postępowanie dotyczy. Orzeczenie następuje w postępowaniu nieprocesowym. Nie ma sensu uciekać przed tego typu postępowaniem, nie stawiać się na rozprawę, bądź odmawiać poddawania się badaniom, które w trakcie postępowania mogą zostać zlecone - jeśli bowiem alkoholik odmówi, albo w ogóle nie stawi się w sądzie, wydany zostaje nakaz doprowadzenia go na badania lub do sądu przez policję. Podobnie będzie, jeśli wydany został prawomocny nakaz stawienia się uzależnionego na leczeniu w określonym zakładzie odwykowym, a w umówionym dniu alkoholik w ogóle się tam nie pojawia. Nie dość, że zostanie doprowadzony siłą, to jeszcze może otrzymać na czas leczenia nadzór kuratora. Ile trwa obowiązek poddania się leczeniu? Uważa się, że tak długo, aż osiągnie się zakładany cel - czyli pełne wyleczenie alkoholika z nałogu. Obowiązek ten nie może jednak trwać dłużej niż 2 lata od chwili uprawomocnienia postanowienia.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej